HemLånevillkor

Lånevillkor

Information

Lånefinans är ett företag vars affärsidé är att erbjuda räntefria korttidslån till privatpersoner. Genom vår banktjänst kan kunden lösa tillfälliga behov av pengar. Vi erbjuder lån på mellan 1000-3000 kr

Lånefinans har genom Nettofinans ett nära samarbete med Svea Ekonomi AB.

Lån

Du ska vara över 18 år och ha en taxerad inkomst på minst 100 000 kr/år, Du måste också ha ett mobiltelefonabbonemang registrerat i eget namn och ett svenskt bankkonto. Vi kräver att du varit folkbokförd i Sverige de senaste 2 åren.

Alla lånevillkor här gäller tills vidare.

Utbetalning

Utbetalning av lånet görs under vardagar 08-17. Observera att vi håller stängt för lunch mellan 12-13. Normalt har Du lånesumman under dagen. Om Du använder annan bank än Handelsbanken tar det så lång tid för Dig att få lånesumman som det krävs för att göra en vanlig transaktion mellan bankerna.

Kreditprövning

Vi förbehåller oss rätten att göra en vanlig kreditprövning av Dina uppgifter. Det behöver dock inte vara ett hinder att ha betalningsanmärkningar. Om lånet trots allt inte beviljas, så sker detta utan motivering.

Återbetalning

Lånet förfaller och ska i sin helhet vara återbetalt senast 30 dagar efter den dagen då lånesumman sattes in på Ditt konto. Eventuella nya lån beviljas inte förrän tidigare lån är helt återbetalda. Du betalar genom att sätta in beloppet på Svea Ekonomi AB bankgiro

Dröjsmålsavgift

Om betalningen ej erläggs i tid tillkommer en dröjsmålsränta enligt räntelagen med 2.5 % per månad tills betalningen är fullgjord, plus en avgift på 50 kr per påminnelse för det administrativa jobbet. Om lånet ej betalas överlämnas ärendet till inkasso, varvid ytterligare avgifter kan komma att debiteras.

Förtidsinlösen av lån

Du har rätt att lösa in hela krediten i förtid inkl kostnaderna i sin helhet, på Svea Ekonomi AB bankgirokonto.

Adressändring

Du är skyldig att underrätta Lånefinans per brev eller mail vid ändring av namn, adress eller telefonnummer.

Bedrägeri

En människas personuppgifter är unikt för respektive individ. Försök att manipulera med personuppgifter är ett brott och urkundsförfalskning eller lämnande av osann uppgift regleras i brottsbalken. Om Du misstänker att Dina personuppgifter används av någon annan person utan samtycke, ska Du omedelbart meddela oss detta. Det innebär att ansökningar som kommer in i Ditt namn stoppas och polisanmäls.

Klagomål

Har Du klagomål eller andra synpunkter är Du välkomnmen att skicka dessa per brev till Lånefinans Om Du fortfarande inte känner Dig nöjd finns möjligheten att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.
Vid tvist avgörs ärendet i Tingsrätt

Force Majeur

Lånefinans ansvarar inte för indirekta eller direkta skador som orsakats av störningar i datatrafiken, Vi tar heller inte på oss något ansvar vad det gäller svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, naturkatastrof, blockad eller annan liknande händelse.

Överlåtelse av kredit

Du har ej rätt att överlåta Ditt lån till någon annan utan att först ha fått ett skriftligt medgivande från Lånefinans.

Ångerrätt

Om Du ångrar dig samma dag som Du fått lånet beviljat och omedelbart återbetalar summan till Svea Ekonomi AB bankgiro, tar vi tillbaka vår fodran helt kostnadsfritt. Om du ångrar fler än ett lån inom 2 månader spärras Du automatiskt för fortsatta lån under en tid av 6 månader

Behandling av personuppgifter:

Lånefinans har rätt att spela in och dokumentera kommunikationen mellan Lånefinans och kredittagaren. Uppgifterna får lämnas till annan samarbetspartner inom ramen för ändamålet. De personuppgifter som Du lämnar i samband med en låneansökan är skyddade av Personuppgiftslagen (PUL). Lagen innehåller bestämmelser som skyddar människor mot ett deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter sparas enbart i syfte att upprätta ett kundregister.

Ansökan om lån

Du kan ansöka om ett lån genom att använda internet. Det är inte möjligt att ansöka om lån genom att använda telefon.

Nyhetsbrev och andra erbjudanden

Vi förbehåller oss rätten att skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till den mailadress du angav i din ansökan.

 

Paynovas villkor

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTER – PAYNOVAKONTOT

1. Förenklad beskrivning av Paynovas betaltjänst

När du accepterat dessa allmänna villkor får du ett personligt Paynovakonto hos Paynova AB. Du kan t.ex. använda ditt kontokort för att sätta in pengar på ditt Paynovakonto där Paynova håller pengarna avskilda för din räkning (se steg 1 i figuren nedan). Med dina pengar på Paynovakontot kan du sedan betala för varor eller tjänster hos Säljföretag som godkänner Paynova som betalningslösning. För mer information se www.paynova.com.

2. Parter m.m.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Paynova AB, org. nr. 556584-5889, Gävlegatan 12a, SE-104 35 Stockholm, (“Paynova”) och den som har tilldelats ett konto (”Kunden”) för betalningar via Internet eller mobiltelefoner (”Paynovakonto”). Paynovakontot används vid köp av varor, tjänster och andra nyttigheter från företag (“Säljföretag”) som har anslutits genom avtal med Paynova.

Paynova förbehåller sig rätten att fritt pröva och avböja Kundens ansökan om Paynovakonto, utan att lämna någon särskild motivering.

3. Paynovakontot – Engångsbetalning

3.1 Påfyllning av Paynovakontot samt betalning via Paynovakontot – Engångsbetalning

Paynovakontot fylls på genom insättning på Paynovas bankkonto där de medel som Kunden sätter in till Paynova noteras. Insatta medel hålls för Kundens räkning avskilda från Paynovas medel enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Insättning kan ske med användning av kontokort, kreditkort och Internetbank.

Medel som insatts och avskilts enligt ovan noteras på Kundens Paynovakonto som en fordran på Paynova snarast efter att ha kommit Paynova tillhanda och Paynova fått uppgift om detta. Noteringarna sker i en central databas hos Paynova där Paynovakontot finns registrerat.

Kundens betalar Säljföretaget genom att godkänna dessa allmänna villkor och elektroniskt ge order om fylla på sitt Paynovakonto, varpå medel överförs till Säljföretaget.

3.2 Kreditering genom Paynovakontot – Engångsbetalning

Paynova kan kreditera en betalning som genomförts med Paynovakontot, d.v.s. Paynova kan minska Säljföretagets fordran på Paynova och öka Kundens fordran på Paynova med transaktionsbeloppet, om Säljföretaget skriftligen instruerar Paynova därom. En Kund som önskar kreditering av en transaktion skall således vända sig till Säljföretaget. Vid sådan kreditering återför Paynova sedermera betalningen till Kundens konto- eller kreditkort eller Internetbank.

3.3 Redovisning av transaktioner m.m. via Paynovakontot – Engångsbetalning

När en transaktion har genomförts via Paynovakontot genererar Paynova ett kvitto i elektronisk form. Kvittot skickas automatiskt till Kundens e-post adress.

Om Kunden har anmärkningar mot redovisade transaktioner skall Kunden underrätta Paynova utan oskäligt dröjsmål efter det att transaktionen redovisats.

3.4 Avgifter Paynovakontot – Engångsbetalning

Att öppna och använda Paynovakontot är avgiftsfritt för Kunden.

3.5 Kundens möjlighet att erhålla Paynovakontot – Plånboken

Efter Kunden använt Paynovakontot – Engångsbetalning får Kunden ett e‑postmeddelande från Paynova som gör det möjligt för kunden att aktivera ett permanent Paynovakonto (Paynovakontot – Plånboken) som går att använda flera gånger. För mer information se nedan eller på www.paynova.com.

4    Paynovakontot – Plånboken

4.1 Påfyllning av Paynovakontot i Plånboken

Paynovakontot fylls på genom insättning på Paynovas bankkonto där de medel som Kunden sätter in till Paynova noteras. Insatta medel hålls för Kundens räkning avskilda från Paynovas medel enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Insättning kan ske med användning av kontokort, kreditkort och Internetbank, samt med postgiro och bankgiro.

Medel som insatts och avskilts enligt ovan noteras på Kundens Paynovakonto som en fordran på Paynova snarast efter att ha kommit Paynova tillhanda och Paynova fått uppgift om detta. Noteringarna sker i en central databas hos Paynova där Paynova­kontot finns registrerat. För nivåer och begränsningar av överföringar till Paynova­kontot se www.paynova.com.

Kunden är inte berättigad till ränta på medel som avskilts för Kundens räkning på Paynovakontot.

4.2 Betalning genom Paynovakontot i Plånboken

Kunden betalar Säljföretaget genom att logga in på Paynovakontot, godkänna dessa allmänna villkor, sätta in medel på sitt Paynovakonto och elektroniskt ge order om att medel som noterats i Kundens Paynovakonto skall överföras till Säljföretaget.

Betalning kan endast ske om Kunden har tillräckliga medel noterade på Paynovakontot. Det åligger Kunden att före köp eller uttag förvissa sig om att medel motsvarande transaktionsbeloppet finns tillgängliga. Kunden får inte genomföra en transaktion om medel saknas så att en skuld skulle uppkomma till Paynova. Kunden är skyldig att genom inbetalning omedelbart täcka eventuellt underskott i Paynovakontot.

4.3 Kreditering genom Paynovakontot i Plånboken

Säljföretaget kan skriftligen instruera Paynova att kreditera en betalning som genomförts med Paynovakontot, d.v.s. Säljföretaget kan be Paynova minska Säljföretagets fordran på Paynova och öka Kundens fordran på Paynova med transaktionsbeloppet. En Kund som önskar kreditering av en transaktion skall således vända sig till Säljföretaget.

4.4 Uttag från Paynovakontot i Plånboken

Kunden kan när som helst begära att de medel som Paynova har avskilt för Kundens räkning helt eller delvis ska återbetalas till Kunden, vilket sker genom en överföring till av Kunden angivet bankkonto. Kunden debiteras en avgift på uttaget belopp, se nedan under Avgifter. Avgiften dras från det uttagna beloppet.

4.5 Registrering av kredit- och kontokort i Paynovakontot Plånboken

Kunden kan välja att registrera sina kredit- och kontokort hos Paynova. Detta gör Kunden genom att registrera bland annat kortnummer och giltighetsdatum i sitt Paynovakonto. Efter att ha lagt in ett kredit- eller kontokort kan Kunden använda det för att fylla på sitt Paynovakonto utan att på nytt behöva ange de registrerade uppgifterna. Registreringen av kortuppgifter hos Paynova innebär således endast en administrativ förenkling för Kunden vid nyttjande av sitt kredit- eller kontokort.

4.6 Redovisning av transaktioner m.m. på Paynovakontot i Plånboken

När en transaktion har genomförts via Paynovakontot genererar Paynova ett kvitto i elektronisk form och lägger det i Kundens Paynovakonto. Kvittot sparas automatiskt och kan skrivas ut.

En Kund som är inloggad på sitt Paynovakonto kan se saldot.

Om Kunden har anmärkningar mot redovisad transaktion skall Kunden underrätta Paynova utan oskäligt dröjsmål efter det att transaktionen redovisats. Kunden skall också underrätta Paynova om redovisning inte skett, trots att transaktioner har utförts.

4.7 Säkerhet Paynovakontot i Plånboken

4.7.1      Förvaring av lösenord etc.

Kunden förbinder sig att inte välja ett lösenord som enkelt kan utrönas av andra, att inte avslöja lösenord och svar på hemlig fråga för någon, att inte anteckna dessa så att utomstående kan förstå vad de används för och att inte heller förvara anteckning om dessa så att obehöriga kan få tillgång till uppgifterna.

4.7.2      Ändrad information om Kunden

Kunden skall utan oskäligt dröjsmål anmäla ändring av namn, postadress, e-postadress eller annan information på sitt Paynovakonto.

4.7.3      Obehöriga transaktioner

Paynova kan inte kontrollera att det är Kunden som initierat en betalning, utan endast att rätt lösenord eller svar på hemlig fråga använts.

Kunden är införstådd med att uppdrag och instruktioner som lämnats till Paynova genom Paynovakontot, och där Kunden identifierats och verifierats genom användande av Kundens lösenord eller svar på Kundens hemliga fråga, är bindande för Kunden.

4.7.4      Spärrning

Kunden skall snarast anmäla till Paynova, telefon +46 (0)8 50 60 2222, om det finns anledning att anta att någon obehörig har fått tillgång till eller kännedom om lösenord eller svar på Kundens hemliga fråga.

4.8 Avgifter Paynovakontot i Plånboken

Att öppna och använda Paynovakontot är avgiftsfritt för Kunden.

Att använda Paynovakontot för betalningar är normalt avgiftsfritt. Om någon trans­aktion är avgiftsbelagd kommer Paynova att meddela Kunden innan transaktionen genomförs, varpå Kunden får välja om han vill genomföra transaktionen eller inte.

Vid uttag eller uppsägning av Paynovakontot tar Paynova en avgift motsvarande 4 procent av uttaget belopp, dock minst 20 kronor. Vid uppsägning eller uttag kan utbetalning endast ske till svensk bank, Svenska Postgirot eller till Svenska Bankgirot. Avgiften dras från det uttagna beloppet.

Kunden erinras om att samtliga eventuella avgifter från mottagande bank i samband med uttag, till exempel vid olika valutaslag mellan medlen i Paynovakontot och kontot på banken, kommer att påföras Kunden. Kunden kan även vara skyldig att betala avgifter under avtal med andra aktörer, till exempel för uppkoppling mot Internet.

4.9 Kundens ansvar och kvittning Paynovakontot i Plånboken

Kunden åtar sig att hålla Paynova skadeslös för belopp Paynova kan tvingas utge till tredje man på grund av nyttjandet av Kundens Paynovakonto, såsom t.ex. ogiltig eller obehörig laddning av eller betalning med Paynovakontot. Paynova har rätt att kvitta sådan fordran mot Kundens fordran på Paynova (dvs. att minska Kundens tillgodohavande i Paynovakontot med motsvarande belopp).

5    Övriga bestämmelser tillämpliga generellt på Paynovakontot

5.1 Reklamation

En Kund som vill åberopa fel i Paynovakontot, skall underrätta Paynova om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (“reklamation”). Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig. Sker inte detta förlorar Kunden rätten att åberopa felet.

Reklamerar Kunden en transaktion enligt första stycket skall Paynova göra en teknisk utredning, om det inte finns synnerliga skäl mot det. Utredningen skall genomföras skyndsamt. Avslås reklamationen skall Paynova informera Kunden om resultatet av utredningen, motivera sitt ställningstagande och upplysa Kunden om möjligheterna till prövning av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Informationen lämnas via e-post och genom meddelande i Kundens Paynovakonto.

5.2 Fel i Säljföretagets leverans och kvalitet m.m.

Avtal om köp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan Kunden och Säljföre­taget. Kunden skall vända sig till Säljföretaget och inte till Paynova vid utebliven leverans, reklamationer etc.

Paynova påtar sig således inte något ansvar mot Kunden för en vara, tjänst eller annan nyttighet som hänför sig till Säljföretagets utbud. Paynova ansvarar inte heller för det fall Säljföretaget skulle hamna på obestånd eller liknande.

5.3 Policy mot oseriösa Säljföretag

Paynova är mån om att endast seriösa Säljföretag skall få vara anslutna. Kunden är därför välkommen att meddela Paynova (support@paynova.com) om eventuella klagomål på Säljföretag, så att Paynova kan utreda Säljföretagets seriositet.

5.4 Uppsägning av detta avtal

Kunden får med omedelbar verkan säga upp detta avtal genom att skicka ett e-postmeddelande till support@paynova.com. När en uppsägning har kommit Paynova tillhanda skall Paynova utan oskäligt dröjsmål spärra Paynovakontot.

Paynova får med omedelbar verkan säga upp detta avtal och/eller spärra Paynovakontot om

(i)       Kunden använder eller Paynova har skälig anledning att anta att Kunden använder eller kommer att använda Paynovakontot i strid mot detta avtal eller i strid med tillämplig lag, eller

(ii)     sådana uppgifter framkommit angående de tekniska eller administrativa rutinerna för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Paynovakontot kan komma att missbrukas.

Paynova får utan särskild motivering säga upp detta avtal att upphöra en månad efter det att uppsägningshandling har avsänts med e-post till Kunden. Paynovakontot skall spärras när uppsägningen har trätt i kraft, om den inte redan har spärrats enligt ovan.

Efter det att avtalet har sagts upp skall dessa allmänna villkor fortsätta att gälla i tillämpliga delar så länge parternas mellanhavanden i anledning av avtalet inte är slutligt reglerade.

När en uppsägning av Paynovakontot trätt i kraft, skall Paynova utan oskäligt dröjsmål redovisa till Kunden eventuella medel som hållits avskilda för Kundens räkning med avdrag för eventuella avgifter.

5.5 Kundens ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen

Kunden har rätt att frånträda detta avtal om Paynovakonto genom att skicka ett e-postmeddelande till support@paynova.com. inom 14 dagar från det att detta avtal ingicks. Kunden är då endast betalningsskyldig för den del av Paynovakontot som nyttjats fram till att Paynova mottagit Kundens meddelande.

5.6 Personuppgifter

Paynova avser att behandla Kundens personuppgifter i syfte att administrera kund­förhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt att genom marknadsföring lämna information om egna tjänster.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker Kunden till den behandling av personuppgifter som beskrivits ovan. Samtycket omfattar även överföring av person­uppgifter till tredje land.

Kunden har rätt att från Paynova få information om behandlingen av de personupp­gifter som berör Kunden. Paynova kommer på Kundens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Kunden samtycker till att Paynova i elektronisk form dokumenterar Kundens kommunikation med Paynova.

5.7 Rätt till information om Kunden

På anmodan av Paynova åtar sig Kunden att tillhandahålla information avseende dess identitet m.m. samt annan information som får anses som väsentlig för Paynovas verksamhet. Paynova äger också rätt att själva eller genom tredje part vidta egen utredning avseende Kunden.

5.8 Ansvarsbegränsning

Paynova är inte ansvarigt för skada eller förlust som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Paynova självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada eller förlust som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Paynova om Paynova varit normalt aktsam. Paynova ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Paynova ansvarar inte heller för skada som orsakats på grund av fel i det allmänna telefonnätet, mobilnät eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Paynova. Paynova ansvarar inte för skada som orsakats av att ett Säljföretag inte accepterat en betalning via Paynovakonto eller att Paynovakontot har spärrats på grunder som visat sig felaktiga, om Paynova vid tiden för spärren hade skäl att tro att det fanns fog för åtgärden.

Föreligger hinder för Paynova att vidta åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

5.9 Ändring av Paynovakontot och villkoren för Paynovakontot

Villkoren för Paynovakontot kan komma att ändras. Om avgift ändras till nackdel för Kunden eller ny avgift införs eller om annan ändring görs som inte kan anses sakna betydelse för Kunden, skall information lämnas om ändringen på Paynovas hemsida, www.paynova.com, samt genom e-postmeddelande. Kunden har då möjlighet att säga upp Paynovakontot enligt gällande villkor innan villkorsändringarna träder i kraft. Villkorsändring som Paynova enligt denna punkt skall informera Kunden om gäller tidigast 14 dagar efter det att informationen om ändringen har lämnats.

5.10       Forum och tillämplig lag

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.